คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัดได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อแสดงว่า บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษาของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เป็นอย่างดี ในโครงการการประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ครูนิเทศก์ และการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

"ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน"

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดำเนินการโดย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

(วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี)

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องทับทิมสยาม ๒ ชั้น ๕ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์