คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียน การสอน ระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามสมรรถนะของหลักสูตร และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

2.เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์การทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ นักศึกษาในสังกัดวิทยาเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งระบบปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคต