..

 
ISO 14001 : 2015

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินงานตามระบบการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนของ ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบปฏิบัติ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วบริษัท เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆ โดยกระบวนการ Machining Part เป็นต้น มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่น

• ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและประเทศคู่ค้า และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

• ป้องกันมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท โดยพัฒนาระบบการจัดการขยะ ป้องกันการปนเปื้อนพื้นดิน ป้องกันมลพิษทางเสียง และควบคุมค่ามลพิษทางน้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการใช้วัตถุดิบ และ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในองค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญ และจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม