..

 
 

พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด

เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ (Main Product : Motorcycles Parts , Automotive Parts , Compressor Parts , Electrical Parts ,Agricultural Parts , Sanitary Parts , Spare Parts Jig & Fixture) โดยมีตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย และฝรั่งเศส เป็นต้น และบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 , ISO 14001:2015 และ ISO/TS 16949:2009 จาก TUV Nord


More

ISO/TS 16949, ISO 9001

..

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด มีนโยบายหลักในการบริหารงานและขบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อรักษาระดับคุณภาพคือ ผลิตแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตราฐานสากลบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าทั้งคุณภาพและบริการ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะขีดความสามารถของพนักงาน และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกๆ จุด ไม่ว่าด้านการผลิตหรือด้านการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด


More

ISO 14001 : 2015

....

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินงานตามระบบการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนของ ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ


More
 

 

วิสัยทัศน์

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการส่งมอบตรงเวลา สินค้ามีคุณภาพ บริการที่ประทับใจ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการวางแผนการผลิตโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้
2. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ด้วยระบบ Automation เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. ลดของเสียโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen , GR&R , SPC. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
4. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน Assembly เพื่อสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
5. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ , ความสามารถ ของบุคลากรในองค์กรโดยชี้วัดด้วย Competency อย่างต่อเนื่อง
6. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชน และพื้นที่ภายในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

 

website tracking statistics