คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการอุตสาหกรรม จาก จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น (Kochi Prefactural Government Industry Promotion) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcontracting Promotion Association) เข้ามาเยี่ยมชมการบริหารการจัดการในกระบวนการผลิตของบริษัท ฯ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 More

วันที่ 13 มกราคม 2563 คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมจาก หอการค้าเมืองมัตสึยามะ จ.เอะฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความเป็นกันเองทั้งในด้านการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมทั้งการเยี่ยมชมกระบวนการผลิต, กระบวนการควบคุมคุณภาพ และกระบวนการส่งออกเป็นต้น เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน More

ในนามของ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด, คุณพรชัย ช่วงบุญศรี ผู้จัดการทั่วไป ได้ให้การต้อนรับคณะรัฐบาล และผู้ประกอบการ จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับทีมงานจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต, กระบวนการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการส่งออก More

ในนามของ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด, คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการ จากจังหวัด ชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับทีมงานจาก Asia Alliance Partner Co.,Ltd. เมื่อวันที 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต, กระบวนการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการส่งออก More

ในนามของ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด, คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับลูกค้าจาก บริษัท Standby Screw Machine Products CO. จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต, กระบวนการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการส่งออก More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้การต้อนรับลูกค้าจาก Mitsubishi Turbocharger Asia Co.,Ltd., Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe V.B. และ Jaguar Land Rover ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชม กระบวนการผลิตชิ้นส่วนประกอบ Turbocharger ที่ P Quality Machine Parts Co.,Ltd.ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และส่งมอบให้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้การต้อนรับ President Kubota Engine (Thailand)Co.,Ltd. ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม และติดตามความคืบหน้ากิจกรรม Kaizen Community 2019 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้การต้อนรับลูกค้าจาก Siam Kubota Corporation Co.,Ltd. ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตในส่วนโรงงาน, ไลน์การผลิต ,ห้องปฏิบัติการทดสอบ กิจกรรม Kaizen Community และเข้าเยี่ยมชมการทำงานระบบการวางแผนโดยใช้ระบบ ERP เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะจากจังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Kochi Industrial Promotion in Japan , Kochi Industry Promotion Association in Japan , Thailand Industry Promotion. และ Thai Subcontracting Promotion Association โดยทางบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทผลิต รวมทั้งเข้าชม กระบวนการผลิต ในส่วนของโรงงาน, ไลน์ผลิต, ห้องปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจากบริษัท KAKIUCHI Co.,Ltd. จาก ประเทศญี่ปุ่น More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท Thai Suzuki Motor Co.,Ltd.เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยทางบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทผลิต รวมทั้งเข้าชม กระบวนการผลิต ในส่วนของโรงงาน, ไลน์ผลิต, ห้องปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจาก TAKAMAZ GROUP เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด โดย นายประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป ต้อนรับคณะจาก BOI OSAKA เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ นายประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ร่วมเกียรติในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทเเละทักษะของหัวหน้างาน" โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 2014 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับ คณะนิสิตนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร(กลุ่มบริหารระดับต้น) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์"เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ นายประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับ คณะนิสิตนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร(กลุ่มบริหารระดับต้น) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์"เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2556 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ นายประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับ คณะสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อวัน 26 เมษายน พ.ศ. 2556 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ นายประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับ คณะนักศึกษาม.ราชภัฏราชนครินทร์ และ คณะสภาอุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา เข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อวัน 23 มีนาคม พ.ศ.2556 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น จากเมือง ฮิโรชิมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจากกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัดต้อนรับ คณะนักศึกษาม.ราชภัฏราชนครินทร์เข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 More

นายประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับ คณะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศเนปาล ที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 More More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจาก Okayama Delegation Member ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2555 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากหอการค้า มาเลเซีย ที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2555 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2552 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่22 จากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ เมื่อปี 12 กันยายน พ.ศ.2551 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ และ คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ คณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2551 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจาก กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs.ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2550 คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะคณาจารย์และนิสิต MBA. ประกอบการ 1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2550 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนต้อนรับคณะพันธมิตรอุตสาหกรรม CTAP THAILAND เมื่อปี พ.ศ. 2547 More