"Kobota Kaizen World Cup 2021"


บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับรางวัล "Kobota Kaizen World Cup 2021"
จาก "บริษัทคูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด"

 โดยการยกระดับความสามารถการทำไคเซน

*ปรับปรุงต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (CD-20%)

*ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลดตำหนิ (Defect=0)

*ปรับปรุงการส่งมอบ เพื่อ เพิ่มความสามารถในการผลิต (Productivity up 200%)