"พิธีบายศรีสู่ขวัญพนักงานทวิภาคี บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด"


บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับพนักงานทวิภาคี เมื่อเวลา 18.30 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2561 จำนวน 92 คน 11 สถาบัน ณ ห้องประชุม 2 บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด


บรรยากาศในห้องประชุม สถานที่ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญรับพนักงานทวิภาคี ทำการตกแต่งประดับ โดยมีซุ้มบายศรีดอกไม้ ประดับด้วยธงราวหลากสี เมื่อถึงกำหนดเวลา พนักงานทวิภาคี ต่างทยอยขึ้นมานั่ง โดยมีผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ กล่าวว่า การทำบายศรีสู่ขวัญเป็นการทำขวัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่ก่อนมีพระพุทธศาสนา ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อไรเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตมักเป็นเหตุให้ขวัญไม่อาจทรงอยู่กับตัวได้โบราณจึงมีพิธี “เรียกขวัญ” ให้กลับมาดำรงมั่นในกายดังเดิม การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่พนักงานทวิภาคี ถือว่าพนักงานทวิภาคีเหล่านี้ได้เปลี่ยนช่วงชีวิตจากการเป็นนักเรียนนักศึกษามาสู่การเป็นพนักงานทวิภาคี ย่อมต้องมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ทั้งทางสังคมและความรับผิดชอบส่วนตัว“ระหว่างการเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิตนี้ พนักงานทวิภาคีอาจรวนเรทางด้านสติ ความคิด จิตใจ ไปบ้าง การทำขวัญพนักงานทวิภาคีจึงเป็นการเรียกสติให้กลับสู่ตัวพนักงานทวิภาคีเพื่อความพร้อมในการทำงานต่อไป