พิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ
เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ


บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับเกียรติ รับมอบโล่เกียรติคุณและร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมกุมภวาวิวัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 26-27กุมภาพันธ์2561 โดยในงานนี้ทางบริษัทจัดโต๊ะรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครงาน ได้รับความสนใจทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองภายในงานเป็นอย่างมาก