ฝึกอบรม
"การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานของบริษัท โดยได้รับร่วมมือจากคุณหทัยทิพย์ ทิพย์อักษร บริษัท เอ็น.อาร์.พี.แอนด์ เฮลธ์ แคร์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561


โดยมีวัตถุประสงค์

1). เพื่อช่วยชีวิต
2). เป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
3). ทำให้บรรเทาความเจ็บปวด ทรมาน
4). ช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว รวมทั้งป้องกันความพิการที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง