บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ณ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
โดยมี
1.คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
2.คุณบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
3.คุณมงคล อินทรประดิษฐ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.คุณวิบูลย์ เชี่ยวพานิช หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เป็นผู้ร่วมลงนาม เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


โดยมีวัตถุประสงค์

1). เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
2). สร้างความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา เอื้ออำนวยการให้สถานประกอบการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในสาขาวิชาที่บริษัทมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ครู นักศึกษา ทั้งระบบทวิภาคีและฝึกงาน ตลอดจนในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งไม่อาจหาในตำราหรือห้องเรียน
3). เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมในการฝึกทักษะจากการปฏิบัติงานจริงภายในสถานประกอบการ และตลอดจนฝึกอบรมในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งไม่อาจหาได้จากในตำราหรือห้องเรียน