เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งในด้านคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนด้วยเทคโนโลยี

 

* มีจิตใจมุ่งมั่นต่อการผลิตชิ้นงานทุกชิ้นให้มีคุณภาพ ที่ส่งมอบให้ลูกค้า

* มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อการขยายตลาด

* สร้างทีมงานทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณธรรม และจิตสาธารณะ

* พัฒนาบริษัทฯให้เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำธุรกิจ

* เน้นการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

E-mail : marketing@p-quality.com Tel : + 66 2706-4514-17 Fax : +66 2706- 4955